نمونه سوالات رشته های مقطع کارشناسی پیام نور
جدول دروس رشته ها


دانلود نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

بسته کامل نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه برای کافی نت ها

 • نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی تمامی گرایش ها

 

 

 

 

دانشجویان گرامی

جهت دانلود نمونه سوالات مورد نظر خود همراه با پاسخنامه لطفا با توجه به رشته تحصیلی و دروس اخذ شده اقدام به انتخاب و کلیک روی دروس مورد نظر خود کنید.

 

 

دروس مشترک

نام درس

کد درس

کلیات حقوق

۱۲۲۳۰۰۱

مبانی جامعه شناسی

۱۲۲۲۰۰۱

اصول علم اقتصاد

۱۲۲۱۰۰۱

مبانی جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۰۲

بررسی مسائل اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۳۶

مبانی فلسفه ۱

۱۲۱۱۰۰۱

ریاضیات پایه

۱۱۱۱۰۰۱

آمار مقدماتی

۱۱۱۷۰۰۱

اصول علم سیاست

۱۲۲۲۰۰۴

مبانی مردم شناسی

۱۲۲۲۰۰۵

آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۹

مبانی روانشناسی

۱۲۱۷۰۰۱

نظریه های جامعه شناسی  ۱

۱۲۲۲۰۰۸

نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۱۳

مبانی جمعیت شناسی

۱۲۲۲۰۰۷

روش تحقیق نظری

۱۲۲۲۰۲۱

زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۱۲۰۰۱

دروس رشته برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه

سیاست اجتماعی

۱۲۲۲۱۸۳

تامین و رفاه اجتماعی

۱۲۲۲۱۷۹

زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۲۲۱۸۰

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۲۲۱۸۱

مدیریت بحران و ریسک

۱۲۲۲۱۸۲

آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۱۸۴

مبانی مدیریت و سازماندهی

۱۲۲۲۱۸۷

کارافرینی و توانمند سازی

۱۲۲۲۱۸۸

مبانی مطالعات فرهنگی

۱۲۲۲۱۸۹

جامعه شناسی خانواده

۱۲۲۲۱۹۱

مبانی جمعیت شناسی

۱۲۲۲۱۹۲

نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۱۹۳

حقوق کار

۱۲۲۲۱۹۴

مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

۱۲۲۲۱۹۵

ریاضیات در برنامه ریزی

۱۲۲۲۱۹۶

زبان تخصصی ۲ (متون برنامه ریزی)

۱۲۱۲۰۰۲ – ۱۲۲۲۱۹۸

سیاست گذاری توریسم

۱۲۲۲۱۹۹

اقتصاد ایران

۱۲۲۲۲۰۰

برنامه ریزی روستایی

۱۲۲۲۲۰۱

نظریه های برنامه ریزی

۱۲۲۲۲۰۲

تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۲۰۳

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۲۰۴

دروس رشته مدد کاری اجتماعی

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

۱۲۲۲۱۴۱

مبانی روانشناسی اجتماعی-مفاهیم اساسی

۱۲۲۲۱۴۳

نظریه های جامعه شناسی ۱

۱۲۲۲۱۴۴

مبانی مدیریت و سازماندهی

۱۲۲۲۱۴۵

مبانی مددکاری اجتماعی

۱۲۲۲۱۴۶

نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۱۴۸

مبانی جمعیت شناسی

۱۲۲۲۱۴۹

آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی

۱۲۲۲۱۵۰

مددکاری اجتماعی فردی

۱۲۲۲۱۵۱

اصول توانبخشی

۱۲۲۲۱۵۲

روانشناسی اجتماعی

۱۲۲۲۱۵۳

پویایی گروهی

۱۲۲۲۱۵۴

توانبخشی گروه های خاص

۱۲۲۲۱۵۵

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۲۲۱۵۸

مقدمات مشاوره و راهنمایی

۱۲۲۲۱۵۹

کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی

۱۲۲۲۱۶۰

مددکاری اجتماعی گروهی

۱۲۲۲۱۶۱

روانشناسی کودکی و نوجوانی

۱۲۲۲۱۶۲

زبان تخصصی مطالعه متون اجتماعی ۲

۱۲۲۲۱۶۳

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۲۲۱۶۴

حقوق در مددکاری

۱۲۲۲۱۶۵

مددکاری اجتماعی با خانواده

۱۲۲۲۱۶۶

مددکاری اجتماعی جامعه ای

۱۲۲۲۱۶۸

جامعه شناسی توسعه

۱۲۲۲۱۶۹

اعتیاد

۱۲۲۲۱۷۰

بهداشت روانی

۱۲۲۲۱۷۲

جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۱۷۳

فقر و نابرابری های اجتماعی

۱۲۲۲۱۷۴

روش ها و فنون توانمند سازی

۱۲۲۲۱۷۶

سرپرستی در خدمات اجتماعی

۱۲۲۲۱۷۷

دروس رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

۱۱۱۵۰۰۱

روانشناسی اجتماعی

۱۲۱۷۰۰۲

زبان تخصصی- مطالعه متون اجتماعی ۲

۱۲۲۲۰۰۲

مبانی تعاون

۱۲۲۲۰۰۳

جامعه شناسی جهان سوم

۱۲۲۲۰۰۶

نظریه های جامعه شناسی ۱

۱۲۲۲۰۰۸

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

۱۲۲۲۰۰۹

جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱۲۲۲۰۱۰

مردم شناسی فرهنگی

۱۲۲۲۰۱۱

جامعه شناسی خانواده

۱۲۲۲۰۱۲

نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۱۳

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۴

تامین و رفاه اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۵

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۲۲۰۱۶

جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران

۱۲۲۲۰۱۷

تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۸

جامعه شناسی ارتباط جمعی

۱۲۲۲۰۲۰

جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی

۱۲۲۲۰۲۲

جامعه شناسی توسعه

۱۲۲۲۰۲۳

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۲۴

روش تحقیق عملی

۱۲۲۲۰۲۵

تکنیک های خاص تحقیق

۱۲۲۲۰۲۶

جغرافیای انسانی ایران

۱۲۲۲۰۲۷

جامعه شناسی شهری

۱۲۲۲۰۳۰

جامعه شناسی سازمان ها

۱۲۲۲۰۳۱

جمعیت شناسی ایران

۱۲۲۲۰۳۵

جامعه شناسی انقلاب

۱۲۲۲۰۳۷

جامعه شناسی صنعتی

۱۲۲۲۰۳۸

کاربرد جمعیت شناسی

۱۲۲۲۰۴۱

دروس رشته تعاون و رفاه اجتماعی

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

۱۲۲۲۰۴۵

اصول حسابداری

۱۲۱۴۰۰۱

روانشناسی اجتماعی

۱۲۱۷۰۰۲

مبانی تعاون

۱۲۲۲۰۰۳

تامین رفاه اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۵

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

۱۲۲۲۰۱۶

تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۸

جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی

۱۲۲۲۰۲۲

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۲۴

جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۰۲۹

جامعه شناسی سازمان ها

۱۲۲۲۰۳۱

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۱۲۲۲۰۳۲

جامعه شناسی سیاسی

۱۲۲۲۰۳۳

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۱۲۲۲۰۳۴

جامعه شناسی انقلاب

۱۲۲۲۰۳۷

انواع و کارکرد تعاونی ها

۱۲۲۲۰۴۶

زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

۱۲۲۲۰۴۷

سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها

۱۲۲۲۰۴۹

امور مالی تعاونی ها

۱۲۲۲۰۵۰

اصول آموزش و ترویج تعاونی

۱۲۲۲۰۵۱

حقوق تعاون (تهیه اساس نامه و آیین نامه)

۱۲۲۳۰۰۳


 • 923986657 اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵ - ۹:۵۹ ق٫ظ - پاسخ دادن

  سلام من دانشجورشته روزنامه نگاری هستم بعداز خرید الکترونیکی سوالات به مبلغ ۲۹۵۰تومان نمی توانم سوالات مربوطه را داشته باشم لطفا راهنمایی نمایید با تشکر

  • مدیریت سایت اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام
   اکانت شما به درستی شارژ شده است.
   لطفا دقیق تر بفرمایید مشکلتون کجاست. سوالات در جدول پشت سر هم درج شده است

 • 917454507 فروردین ۲۹, ۱۳۹۵ - ۹:۳۰ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام من اکانت رو شارز کردم ولی دانلود نمیشه

  • مدیریت سایت فروردین ۳۰, ۱۳۹۵ - ۹:۱۰ ق٫ظ - پاسخ دادن

   سلام
   به متنی که با عنوان “نحوه دریافت سوالات و پاسخنامه ها” بالای جدول هر درس درج شده توجه کنید

 • سوسن قبادی اوغاز بهمن ۹, ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام امشب من از اکانت پول پرداخت کردم وارد شدم نمونه سوال گرفتم بعد خارج شدم دوباره نمیتونم واردبشوم راهنمایی کنید اگ رمز ورود یادم رفته با شه باید چکار کنم۰۹۱۵۳***۷۶۶

  • مدیریت سایت بهمن ۹, ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۹ ب٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام
   روی “رمز خود را فراموش کرده اید؟” کلیک کنید

 • 924047477 دی ۲۰, ۱۳۹۴ - ۹:۰۲ ق٫ظ - پاسخ دادن

  میشه زود جواب بدیدبا ۳۹۵۰ بایک عنوان درسی رو میتونی دانلود کنی؟

  • مدیریت سایت دی ۲۰, ۱۳۹۴ - ۹:۴۸ ق٫ظ - پاسخ دادن

   سلام
   دوست عزیز در همون قسمت که اکانت تون رو انتخاب می کنید (ستون سمت چپ سایت) به تیتر بسیار بزرگ نوشته شده اشتباه نکنید! شما با هر کدوم از اکانت ها میتوانید بی نهایت فایل از سایت دریافت کنید.
   توروخدا دقت کنید!!

  دیدگاه شما

  جستجو:

  تماس با ما:

  کانال تلگرام نمونه سوالات پیام نور

  پشتبانی آنلاین : همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی سوالات و مشکلات شما هستیم. پشتیبانی آنلاین در پایین صفحه سمت راست فعال می باشد.


  نمونه سوالات رايگان پيام نور